Σελίδες

  • ΗΦΨΗΨΦΗ
  • ΘΦΤΘ
  • ΦΘΘΦ
  • ΦΘΦΓΤΘ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2008

Οι ΤΠΕ στην Ευρώπη


Η ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
Όταν περιλαμβάνονται οι ΤΠΕ στο πρόγραμμα σπουδών, μπορούν να διακριθούν δυο κύριες προσεγγίσεις. Οι ΤΠΕ δύνανται να διδαχθούν ως ξεχωριστό, ανεξάρτητο μάθημα, ή να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο ή /και, σε ορισμένες περιπτώσεις για την εκπόνηση εργασιών διεπιστημονικών ή άλλων. Οι τελευταίες δύο προσεγγίσεις είναι οι ευρύτερα διαδεδομένες στις χώρες της ΕΕ οι οποίες την περιέλαβαν στο πρόγραμμα σπουδών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ελλάδα: Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ενθάρρυνε τη χρήση των ΤΠΕ σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα όπου συμμετείχαν 40 σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ισπανία: Το πρόγραμμα σπουδών απλώς εκδίδει συστάσεις για τη χρήση των ΤΠΕ.
Κάτω Χώρες: Από το σχολικό έτος 1998/99, οι ΤΠΕ αποτελούν μία από τις οριζόντιες ικανότητες που συγκαταλέγονται μεταξύ των στόχων του προγράμματος σπουδών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ηνωμένο Βασίλειο (NI): Οι ΤΠΕ είναι διαθεματικό μάθημα. Οι δεξιότητες ΤΠΕ πρόκειται να αναπτυχθούν σε όλο το πρόγραμμα σπουδών.
Τσεχική Δημοκρατία: Έχουν εκπονηθεί οι ελάχιστες βασικές ικανότητες που απαιτούνται για την Πρωτοβάθμια και την κατώτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Κύπρος: Οι ΤΠΕ υπήρξαν αντικείμενο πειραματισμών από το 1993 και θα εισαχθεί με ισχύ από τον Σεπτέμβριο 2002 ως εργαλείο για τη βελτίωση της διδασκαλίας και της μαθησιακής διδασκαλίας.
Πολωνία: Από τα 1988, οι ΤΠΕ αποτελούν υποχρεωτικό μάθημα στο 4ο, 5ο και 6ο έτος.
Πέραν της χρήσης τους ως εργαλείο, οι ΤΠΕ αποτελούν ένα ξεχωριστό υποχρεωτικό μάθημα μόνο σε ορισμένες χώρες. Συγκεκριμένα στις Κάτω Χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο (εξαιρουμένης της Βορείου Ιρλανδίας), στην Ισλανδία, την Πολωνία και τη Σλοβενία. Στην Ουγγαρία και στη Ρουμανία, περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών μόνο ως ανεξάρτητο μάθημα. ΧΑΡΤΗΣ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ISCED 1), 2000/01 Πηγή: Eurydice. (www.eurydice.org)
Π Ρ Ω Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Αριθμοί-κλειδιά της εκπαίδευσης ΣΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ - 2002 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /EURYDICE/Eurostat Κεφάλαιο Δ - 9


Δεν υπάρχουν σχόλια: